spacer
spacer search

Search
spacer
header
Hlavn� menu
Hlavn� str�nka
Hist�ria firmy
Referencie
Partneri - predajcovia
Kontakt
Vlastn� doprava
V�roba - n�bytok
V�roba na objedn�vku
Kancel�rky n�bytok
Kuchynsk� linka Eva
Kuchynsk� stoly
Konferenčn� stol�ky
Telev�zne stol�ky
No�n� stol�ky
Perin�ky
Komody
P�sacie stol�ky
Predsie�ov� zostavy, skrinky na top�nky
�atn�kov� skrine Petra
Galaskrine
Sektor kombi, �tudentsk� izby
Vstavan� skrine
Lek�rsky n�bytok
Vzorkovn�k materi�lov a kovania
 
Hlavn� str�nka

V�tame V�s na str�nke z�kazkovej v�roby n�bytku Gavl�k

Za viac ako 22 rokov v�roby sme zrealizovali stovky z�kaziek a r�znych zariaden� interi�rov.

Slovensk� kvalita za najlep�iu cenu!


Pon�kame komplexn� slu�bu od :
- zamerania
- cenovej ponuky 
- poradenstva
- grafick�ho n�vrhu
- dopravy
- mont�e

- pon�kame V�m individu�lny pr�stup pri rie�en� V�ho bytu, kancel�rie, predajne  alebo ak�hoko�vek interi�ru.
- pri v�robe pou��vame najmodernej�ie technol�gie  a v�etky dostupn� kovania. Z�le�� len na V�s �o si predstavujete.
- n�bytok V�m vyrob�me vo vysokej kvalite presne na mieru.
- privezieme namontujeme tak aby V�m n�bytok dobre a dlho sl��il.

Te��me sa na spolupr�cu s Vami a budeme radi ak sa aj z V�s  stan� na�i spokojn� z�kazn�ci.

 

spacer
Gal�ria najnov�ie


 
� 2005 Gavl�k - v�roba n�bytku.
spacer
123moviesfree